Konepalvelu Lammi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste- ja tietosuojaseloste.

Tietosuoja

Laadittu 22.05.2018. Viimeisin muutos 19.11.2019.

Konepalvelu Lammi Oy, y-tunnus: 2796515-2, Tampereentie 190, 61600 Jalasjärvi

Asiakasrekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde) tai sopimus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja sujuvan asiakaspalvelun varmistaminen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös sähköisen rekisterin teknisen ylläpidon yhteydessä rekisterinpitäjän valvonnassa (esim. sähköisten palveluiden käyttöönotto).

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, edustettavan yrityksen tiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, faksi, osoite, y-tunnus, www-sivun osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista ja laskuttamisesta, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot kuten ajoneuvon tiedot.

Tietojen säilytysaika on asiakassuhteen voimassaoloaika +24kk sen päättymisestä. Asiakassuhteen katsotaan päättyneen kun rekisteröity ei ole käyttänyt rekisterinpitäjän palveluita 12 kuukauteen eikä rekisterinpitäjällä ole avoimia myyntisaatavia rekisteröidyltä. Säilytysajan jälkeen tiedot anonymisoidaan niin ettei niitä voida yhdistää asiakkaaseen, poislukien yrityksen kirjanpitoa varten säilytettävät, mahdollisesti henkilötietoja sisältävät, manuaaliset tositteet (kuitit, laskukopiot ym), joiden säilytysaika on Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) mukainen säilytysaika.

Säilytysajan jälkeen manuaaliset tiedot tuhotaan riittävin teknisin menetelmin (esim. paperisilppurilla).

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan:

  • asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
  • rekisterinpitäjän omassa toiminnassa (esim. ajoneuvotiedot)
  • rekisteröidyn julkiseksi asettamista lähteistä kuten internet sivut ja sosiaalisen median kanavat
  • luovutuksina muista henkilörekistereistä. Luovutus tapahtuu asiakassuhteen syntymisen perusteella (esim. tilaus) jolloin tietojen luovuttajan voi toimia Liikenteen turvallisuusvirasto, Verohallinto ja Suomen asiakastieto Oy.

Rekisteröityyn liitettyjä tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

  • Lakeuden Laskentapalvelu Oy:lle, Intrum Rahoitus Oy:lle ja Pagero Oy:lle rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuen. Luovutettavia tietoja ovat laskutustiedot (tilaajan nimi, osoite, puhelinnumero), mahdollisesti y-tunnus ja ajoneuvon tiedot, sekä tilaajan antama viite.
  • rekisterinpitäjän sidosryhmille kuten varaosatoimittajille ja muille sopimuskumppaneille (esim. rekisterinpitäjän edustamat maahantuojat) rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuen. Luovutettavia tietoja ovat ajoneuvotiedot (esim. rekisteritunnus, valmistenumero), Rekisteröidyn yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) luovutetaan vain rekisteröidyn luvalla, esimerkiksi osan/palvelun/laskun toimittamiseksi tietojen luovutuksen saajalta suoraan rekisteröidylle.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteröidyn tietoja ei myöskään myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle muutoin kuin tässä selosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten.

Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu salasanalla ja tietoja pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan vain rekisterinpitäjän henkilökunta. Tietojärjestelmän tallennin- kuten myös manuaaliset aineistot sijaitsevat lukitulla ja vartioidulla alueella.

Tietotojärjestelmät on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toteutuksilla sisäverkon ulkopuolisia uhkia vastaan.

Manuaaliset, ei arkistoitavat, henkilötietoja sisältävät materiaalit tuhotaan huolellisesti teknisin menetelmin, esimerkiksi paperisilppurilla.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti osoitteeseen: Rataskatu 18, 60320 Seinäjoki. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tilaa uutiset omaan sähköpostiin

Lähetämme harvoin massapostia, mutta jos haluat kuulla kun meillä on jotain kerrottavaa, uutisia tai erikoistarjouksia, niin kirjoita alle sähköpostiosoitteesi niin liitämme sen postituslistallemme.